máy bình thường cài app giờ nó treo logo luôn đã flash lại file trên sp SPT nhưng vẫn vậy